พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ รร.ตชด. จ.ยะลา

โดย kodchaporn_j

17 พ.ค. 2565

25 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้ เวลา 9.17 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ อำเภอธารโต จังหวัดยะลาซึ่งเปิดเรียนเป็นวันแรกของปีการศึกษา 2565 และเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite อย่างเต็มรูปแบบ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 64 คนทางโรงเรียนยังได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซาไก ดูแลส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้แก่นักเรียน เน้นการบริโภคสารอาหารที่ครบถ้วน ทั้งนี้ ทรงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสุขอนามัย ด้วยการจัดการภาวะโภชนาการ เพราะเมื่อนักเรียนมีสุขภาพดี ก็จะมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น และมีความพร้อมในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการดูแลทางด้านทันตสุขภาพด้วยด้านวิชาการ มีการส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ในแต่ละวิชา มาบูรณาการองค์ความรู้ ตลอดจนสื่อการสอนจากคอมพิวเตอร์ และหนังสือจากห้องสมุด เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มมากขึ้น โดยมีบรรณารักษ์น้อยให้คำแนะนำเกี่ยวกับหนังสือต่าง ๆ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เปิดให้นักเรียนยืมหนังสือจากห้องสมุด ไปฝึกฝนทบทวนและยังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดฝึกอบรม การผลิตสื่อ การจัดเตรียมห้องสมุดสำหรับการเรียนรู้ และการเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ เพื่อให้รู้จักคิด วิเคราะห์ พัฒนานักเรียนให้สามารถฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทยได้คล่อง จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง กลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแเดน จังหวัดชานแดนภาคใต้ที่ได้คะแนน O-net สูงสุดสาระวิชาภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ด้านวิชาชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต เข้ามาส่งเสริมให้ความรู้ อาทิ การแปรรูปและการถนอมอาหาร การทำ "ข้าวเกรียบสมุนไพร" โดยใช้วัตถุดิบจากพืชผักในแปลงเกษตรของโรงเรียน ส่วนวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้ามาอบรมหลักสูตร การตัดผม ระยะสั้น พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆเพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนอีกทางหนึ่ง กิจกรรมการเกษตรส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักกินใบ ไม้ผล เพาะเห็ด เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เลี้ยงไก่ไข่ ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภค และยังขยายผลสู่ชุมชนในพื้นที่ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตร ช่วยให้ประชาชนมีฐานความรู้ที่ถูกต้อง สามารถสร้างโอกาส สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อมาเวลา 11.21 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชานแดนโรงงานยาสูบ 2 บ้านสะป๋อง อำเภอยะหา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2515 โดยวันนี้เป็นวันครบรอบ 50 ปี ของการเปิดการเรียนการสอน ครู ตชด. และหน่วนงานต่างๆ ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าอย่าต่อเนื่องผู้ปกครองเห็นความสำคัญของสถานศึกษา ใส่ใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีนักเรียนจากบ้านสะป๋อง บ้านกือซง และบ้านทำนบ รวม 140 คน ปัญหาที่พบคือ เรื่องการพูด อ่าน และเขียนภาษาไทย ซึ่งในชั้นเด็กเล็ก เด็ก ๆ จะพูดภาษายาวี ครูจะคอยกระตุ้นให้เด็กพูดภาษาไทย ฝึกพูดหน้าชั้นเรียน ในชั้นเด็กโตจะสอนให้จดบันทึก สรุปบทเรียน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนเพิ่มขึ้นโอกาสนี้ ได้ทอดพระเนตรกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ โดยมีกรมสุขภาพจิต เป็นหน่วยงานหลัก เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2559 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และสร้างรูปแบบการเลี้ยงดูที่ดี มีการจัดกลุ่มให้เด็กและผู้ปกครองทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงดูในครอบครัว สร้างเด็ก "เก่ง ดี มีความสุข"ในระยะแรกมีเป้าหมายดำเนินการ 88 โรงเรียน ใน 32 จังหวัด หลังทำกลุ่มครอบครัวครบ 4 ครั้ง พบว่า เด็กมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น มีความฉลาดทางอารมณ์ และทักษะการเลี้ยงดูผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ จะส่งต่อเพื่อเข้ารับพัฒนาการบำบัดในโรงพยาบาลใกล้บ้านต่อไป ในปี 2565 กรมสุขภาพจิต เตรียมขยายผลเพิ่มอีก 89 โรงเรียนให้ครอบคลุมทั้ง 50 จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับผลสำรวจ ไอคิว เด็กในพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พบว่า ไอคิว เฉลี่ยของเด็ก ป.1 เพิ่มสูงขึ้นสำหรับการฝึกอาชีพ มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี สอนทำผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม ส่วนผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่นิยมทำกันมาก เช่น การนำผ้าขนหนูประดิษฐ์ทำเป็นขันหมาก ทำกล้วยหินฉาบ ข้าวเกรียบมะละกอ และกาละแมหน่อไม้ เป็นต้นด้านชมรมศิษย์เก่า มีสมาชิก 220 คน ประธานชมรมเป็นโต๊ะอิหม่าม อาสาเป็นครูช่วยสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาให้แก่นักเรียน ช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นต้นแบบ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประสบผลสำเร็จดี และยังขยายผลสู่ชุมชนด้วย

Related News