พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชพิธีตั้งเปรียญพระภิกษุ สามเณร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

โดย parichat_p

14 พ.ค. 2565

83 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุ และสามเณร เนื่องในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565


วันนี้ เวลา 18 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในการตั้งเปรียญพระภิกษุ และสามเณร เนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565


โอกาสนี้ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมเทียนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัย ตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชา และวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ณ ชานหน้าพระอุโบสถ จากนั้น เสด็จเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร


ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา


ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุ และสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และ 6 ประโยค ประจำปี 2564 จำนวน 319 รูป และประจำปี 2565 จำนวน 238 รูป รวม 557 รูป แล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา พร้อมกันนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก จำนวน 3 คน แล้วทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก


การพระราชกุศลวันวิสาขบูชา มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ต่อมาได้ว่างเว้นไป จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระราชดำริให้ฟื้นฟูการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาขึ้นใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 วัน คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายหน้า และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 6


สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารฝ่ายใน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้รวมการพระราชกุศลวิสาขบูชาทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเข้าด้วยกัน โดยเป็นพระราชพิธีต่อเนื่องกัน 2 วัน คือ วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 เป็นพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญ และวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา


สำหรับพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพระราชพิธีพระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุสามเณรตามชั้นเปรียญ ที่สอบไล่ได้ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย


ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญ ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญ พระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุสามเณรเฉพาะที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค 6 ประโยค และ 9 ประโยค ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม


นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ราชบัณฑิตยสภาจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ซึ่งหนังสือเรื่องใดที่ได้รับการตัดสินให้รับพระราชทานรางวัลที่ 1 จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขบูชา เป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน