พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านห้วยตง

โดย kodchaporn_j

13 พ.ค. 2565

64 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ เวลา 10.16 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานตามพระราชดำริ ของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี 2557 ในระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 106 คน และมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 4 คน ผลการประเมิน NT ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนผลการประเมิน o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าระดับประเทศ จึงแก้ไข โดยให้ครูเข้ารับการอบรมแนวการวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อนำมาสอนเพิ่มเติมส่วนวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการนำเสนอคำศัพท์หน้าเสาธงทุกเช้า และเพิ่มครูที่จบเอกภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังใช้คอมพิวเตอร์มาเสริม เพื่อค้นคว้าข้อมูล แต่ยังมีไม่พอเพียง ทั้งนี้นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อทุกคน ทุกคนตั้งใจจะกลับมาเป็นครู ตชด. หลังจบการศึกษาด้านสุขภาพอนามัย กลุ่มประถมศึกษา พบภาวะเตี้ย 5 คน ภาวะผอม 4 คน แก้ไขด้วยการเสริมไข่ไก่ ,นม และให้คำแนะนำผู้ปกครอง เช่นเดียวกับภาวะอ้วนพบ 6 คน ส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวัน และเลี่ยงอาหารหวาน และมันส่วนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีเข้าร่วมกิจกรรม 14 ครอบครัว พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเข้าใจภาษา ส่วนทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง พบว่าร้อยละ 76 ต่ำกว่าเกณฑ์ แก้ไขด้วยการทำกิจกรรม อาทิ การให้ผู้ปกครองทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก โดยใช้สื่อการสอนและการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ มีครูพี่เลี้ยงให้คำแนะนำด้านการฝึกอาชีพ ได้รับการสนับสนุนจาก วิทยาลัยกาญจนดิษฐ์ สอนการทำเจลแอลกอฮอล์ ,การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน งานปูกระเบื้อง และสอนการทำรายได้จากยูทูปโอกาสนี้ ทอดพระเนตรโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกักเก็บพลังงาน ด้วยแบตเตอรี่เพื่อชีวิต ซึ่งบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนเป็นแห่งแรก และจะขยายไปยังโรงเรียนตชด.อื่น ๆ ต่อไปโดยติดตั้งเมื่อปี 2562 สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย และแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าไม่เสถียร รวมถึงได้ต่อสายส่งกระแสไฟฟ้า ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยตง ช่วยแก้ปัญหาการเก็บวัคซีน และเซรุ่มด้วยในส่วนกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม จัดตามหลักโภชนาการ โดยใช้ผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีพืชผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ เพียงพอ ยกเว้นถั่วเมล็ดแห้ง แก้ไขโดยสำนักงานพัฒนาที่ดิน อำเภอนบพิตำ ช่วยปรับสภาพดินให้เหมาะสม และปลูกในยางรถยนต์ทดแทนนอกจากนี้ยังแก้ไขปัญหาการพังทลายของหน้าดิน ด้วยการปลูกหญ้าแฝก พร้อมสอนการทำปุ๋ยหมักบำรุงดิน รวมทั้งนำผลผลิตการเกษตรมาแปรรูป เช่น กล้วยฉาบ ปลาดุกร้า ส่งขายผ่านระบบสหกรณ์ ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบปฎิบัติจริง ตั้งแต่กิจกรรมร้านค้า การออมทรัพย์ การทำบัญชี และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎร ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนทุเรียน สวนยางพารา และสวนปาล์ม ปัญหาที่พบ คือเส้นทางคมนาคมลำบาก โดยเฉพาะในฤดูฝนตก

Related News