พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ และผ้าไตร ถวายแด่พระพรหมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

โดย kodchaporn_j

12 พ.ค. 2565

15 views

องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ และผ้าไตร ถวายแด่พระพรหมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วันนี้เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ และผ้าไตร ถวายแด่พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาตมหาเถร) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานราชทินนาม พระธรรมปัญญาบดี เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามว่า "พระพรหมวชิราธิบดี ศรีสังฆวรนายก มหาจุฬาลงกรณดิลก สุพพิธาน นายกสภาบริหารบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี" สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงพระพรหมวชิราธิบดี มีนามเดิมว่า พีร์ ผ่องสุภาพ เกิดที่ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บิดา มารดา ชื่อนายคำ และนางเจริญ ผ่องสุภาพ เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนราษฎร์สุธานุสรณ์อุปสมบทเมื่ออายุ 20 ปี ได้รับฉายาว่า สุชาโต หมายความว่า "ชาติกำเนิดที่ดีงาม" ได้ศึกษาเล่าเรียนสามารถสอบได้นักธรรมเอก และย้ายมาจำพรรษาที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ศึกษาพระปริยัติธรรมเพิ่มเติม จนสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค หลังจากนั้นได้ไปศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ที่ประเทศอินเดีย เมื่อสำเร็จการศึกษา กลับมาปฎิบัติศาสนกิจต่างๆ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อาทิ งานแสดงพระธรรมเทศนา รวมถึงงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาปัจจุบัน พระพรหมวชิราธิบดี อายุ 91 ปี พรรษา 70 เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และนายกสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Related News