พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุม คกก.กลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 8

โดย kodchaporn_j

11 พ.ค. 2565

24 views

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565วันนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ​นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายครั้งที่ 8 ประจำปี 2565เพื่อเร่งขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรชาวปกาเกอะญอ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ภายใต้โครงการหลวงโมเดลในระยะ 5 ปี มุ่งเป้าสู่การแก้ปัญหาความยากจน ปรับเปลี่ยนจากไร่เลื่อนลอยสู่การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย โดยยึดหลัก "ใช้พื้นที่น้อย แต่ได้มูลค่ามาก"สร้างความเข้าใจกับชุมชนให้ตระหนักถึงผลเสีย ของการทำการเกษตรที่ผิดวิธี มีนักพัฒนาในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงชุมชน และมีนักวิชาการจากส่วนกลางติดตามงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค ได้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย โดยอยู่ระหว่างการจัดหางบประมาณ เพื่อดำเนินการส่วนระบบส่งน้ำด้านการส่งเสริมพืช มีการปลูกพืชไร่หลังนา ได้แก่ ถั่วเหลืองผิวดำ ข้าวสาลี และถั่วขาว , จัดอบรมการดูแลรักษา และคัดคุณภาพเสาวรส , การผลิตกาแฟอะราบิกา ที่เตรียมขยายพื้นที่ปลูก ที่บ้านวะเบยเด และป่าชุมชนบ้านเลอตอ , ส่วนพืชกัญชง มีเกษตรกรผู้สนใจ 22 ราย เตรียมปลูกบนพื้นที่ 23 ไร่นอกจากนี้ศูนย์ฯ เลอตอ ยังส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำเผ่า โดยเริ่มเก็บข้อมูลการทอ และย้อมสีธรรมชาติ ผ้าปกาเกอะญอ บ้านจอคี บ้านพะตี่หม่าโจ บ้านห้วยโป่ง และบ้านเลอตอ พร้อมถอดองค์ความรู้ลายผ้าโบราณ เพื่อการอนุรักษ์และต่อยอดเชิงพาณิชย์ และเน้นการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวโดยรอบ ในเป้าหมาย 200 ไร่ช่วงบ่ายวันเดียวกัน พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปยังหน่วยวิจัยโป่งน้อย อำเภอแม่วาง ซึ่งเดิมเป็นแหล่งรวบรวม วิจัย และคัดเลือกพันธุ์ส้มจากต่างประเทศ ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่าสร้างรายได้ โดยเน้นปลูกไม้ผลยืนต้น เช่น อาโวคาโด และไม้ป่าโตเร็ว เช่น จันทร์ทองเทศ โดยในปีนี้โครงการหลวงได้เตรียมปลูกกาแฟพันธุ์ใหม่ ได้แก่ T90 เพิ่มในพื้นที่

Related News