พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของ ม.ราชภัฏธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการ

โดย kodchaporn_j

11 พ.ค. 2565

37 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการวันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน การยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตครูของคณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิต ในการกำหนดสมรรถนะครูศตวรรษที่ 21 จำนวน 17 สมรรถนะ รวมทั้งการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ด้วยกลไกเกมและโลกเสมือนจริงนอกจากนี้ ยังรับฟังแนวคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ที่มีการพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญา และระดับประกาศนียบัตร ผ่านหลักสูตร Re-skills, Up-skills และNew skills ตลอดจนร่วมกันจัดการเรียนการสอนรายวิชา เพื่อการพัฒนาตนเองให้กับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์นอกจากนี้ยังได้รับฟังแผนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ แบบลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีต่อไป

Related News