พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จาก ม.สงขลานครินทร์

โดย kodchaporn_j

11 พ.ค. 2565

33 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่สองวันนี้ เวลา 13.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่สองในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ , พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ , ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจําปี 2564 , อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2564 และมีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากวิทยาเขตเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตตรัง รับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 2,057 คนโอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า " เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองจึงต้องมีความมุ่งมั่น ที่จะประกอบอาชีพการงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต และขวนขวาย ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างสรรค์ ประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองนั้นต้องเป็นผู้ถึงพร้อมทั้งในด้านความรู้ และความคิดจิตใจ กล่าวคือ นอกจากจะมีความรู้ในหลักวิชาอย่างลึกซึ้งกว้างขวางแล้ว ยังต้องมี ความคิดวิจารณญาณที่ถูกต้อง กับมีใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมด้วย จึงขอให้บัณฑิตตั้งใจพยายามพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมดังที่กล่าว เพราะประเทศของเรายังต้องการบุคลากร ที่มีคุณภาพ มาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปข้อสำคัญ ขอให้ทุกคนน้อมนำ พระราชปณิธาน ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า "ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" มายึดถือเป็นหลัก ในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์"

Related News