พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม

โดย panwilai_c

10 พ.ค. 2565

4 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 12 / 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์วันนี้ เวลา 14.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 12/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์การประชุมครั้งนี้ มีระเบียบวาระ อาทิ รายงานการปฏิบัติงานคณะพระธรรมจาริก ประจำปี 2564 , การจัดการศาสนสมบัติในเขตจังหวัดต่าง ๆ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการสอนธรรมมะนั้น พระสงฆ์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นผู้ผ่านการเรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง จึงเป็นต้นแบบของการประพฤติปฏิบัติดี และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งการสอนธรรมมะ เป็นความรู้เกี่ยวกับความดี ให้ผู้ที่รับฟัง เห็นจริงและนำไปประพฤติปฏิบัติ ยึดถือพระพุทธศาสนา เป็นสรณะในการดำรงชีวิต

Related News