พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน ของโรงเรียนนวมราชานุสรณ์

โดย panwilai_c

10 พ.ค. 2565

46 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงาน ของโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ และโรงเรียนมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครนายกวันนี้ เวลา 13.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทอดพระเนตรกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ปี 2514 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียน ในปี 2515 ซึ่งครบรอบ 50 ปีในปีนี้ ปัจจุบัน มีนักเรียน 874 คนโดยมีการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น พัฒนาหลักสูตรที่เน้นให้นักเรียนค้นหาความถนัดของตนเอง มีแผนการเรียน 13 แผน เพื่อเตรียมสู่การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และการประกอบอาชีพ พัฒนาหลักสูตร เสริมสร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียนฯ โดยน้อมนําศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ พัฒนาตนให้เป็นพลเมืองที่ดี พัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และพัฒนารูปแบบวิธีการสอน ในกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) กิจกรรมที่ทอดพระเนตรในวันนี้ ได้แก่ กิจกรรมห้องสมุด ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือ และสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่าน เป็นการปลูกฝังให้มีทักษะด้านการอ่าน และจับใจความสําคัญ มีค่าย Library camp ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเข้าไปใช้ห้องสมุดมากขึ้นนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมโครงงาน ที่บูรณาการการเรียนรายวิชาตามรอยพระบิดา สาระการเรียนรู้ “ท้องถิ่นของเรา” อาทิ รายวิชาสังคมศึกษา กิจกรรมโครงงาน “สุพรรณิการ์บุปผาแห่งพุทธกาล" นักเรียนสนใจศึกษาลักษณะทางกายภาพชีวภาพ และความสัมพันธ์ ระหว่างต้นสุพรรณิการ์กับสังคม พบว่าในสมัยพุทธกาล นิยมปลูกต้นสุพรรณิการ์รอบโบสถ์ และวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล จึงนําความรู้มาต่อยอด ประดิษฐ์เป็นเหรียญโปรยทานรูปดอกสุพรรณิการ์ และเพาะชำกิ่งนําไปปลูกที่วัด และชุมชน , รายวิชาภาษาไทย กิจกรรมโครงงาน นครนาสมบูรณ์ ในบทเรียนเรื่อง “ทุกข์ของชาวนา” นักเรียนได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบว่า ปัจจุบันชาวนาในจังหวัดนครนายก ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ การลงทุนสูง สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป จึงหาแนวทางแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ทดลองนำข้าว 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิดํา และข้าวหอมมะลิแดง ทำเป็นแพนเค้ก และน้ำชาข้าว รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้เกษตรวิถีพอเพียง ที่เน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา แสดงนิทรรศการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเครือข่ายจังหวัดนครนายก ได้แก่ โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา นำเสนอเรื่องการขยายพันธุ์บอนสี ช่วยเพิ่มทักษะและประสบการณ์ นักเรียนสามารถ Live ผ่านทางเพจ เฟซบุ๊กส่วนตัว จำหน่ายสร้างรายได้โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ นำเสนอเรื่อง การทำกระถางพอเพียงจากผ้าขนหนูชุบปูน เป็นการทำวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ ,โรงเรียนเมืองนครนายก นำเสนอเรื่อง การทำน้ำยาเอนกประสงค์ จากน้ำหมักผลไม้ ที่มีมากในท้องถิ่น เช่น มะยงชิด มะปราง, โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม นำเสนอเรื่อง ผ้าย้อมสีจากเปลือกไม้มะดันโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย นำเสนอเรื่อง ปรุงดิน ปลูกด่าง สร้างอาชีพ สอนให้นักเรียนผสมดิน ที่เหมาะต่อการปลูกไม้ด่าง จำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ ,โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” สอนทำเบเกอรี่, โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ นำเสนอโครงการสืบสาน ภูมิปัญญาปิยชาติพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา “บ้านดงละคร” ชุมชนเก่าแก่สมัยทวารวดีโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร นำเสนอกิจกรรมภาษาไทยสร้างสรรค์ส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น , โรงเรียนองครักษ์ นำเสนอโครงงาน การจัดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ที่ครู และนักเรียน พัฒนาร่วมกัน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และโรงเรียนนครนายกวิทยาคม นำเสนอการเรียนการสอน ที่เน้นส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่ดีเลิศ

Related News