พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามโครงการฝายทดน้ำบ้านรางเข้ จังหวัดกาญจนบุรี

โดย kodchaporn_j

29 เม.ย. 2565

13 views

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงาน โครงการฝายทดน้ำบ้านรางเข้ พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ ที่โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9) อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลาง ไปติดตามการดำเนินงาน โครงการฝายทดน้ำบ้านรางเข้พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย 1 ใน 4 โครงการ ของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริเมื่อปี 2533 ให้กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร.วางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพิน จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในช่วงหน้าแล้ง และบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน โดยมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน ขนาดความจุ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จเมื่อปี 2542สำหรับโครงการฝายทดน้ำบ้านรางเข้ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินงานไปแล้ว ประมาณร้อยละ 53 โดยในปีงบประมาณ 2563 ถึง 2567 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารฝายทดน้ำและอาคารประกอบ , สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร และงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เข้าสถานีสูบน้ำ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ 3,500 ไร่ รวมทั้ง สามารถป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ด้วย

Related News