พระราชสำนัก

ในหลวง พระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562

โดย parichat_p

27 เม.ย. 2565

65 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานประกาศนียบัตร แก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตร ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562


วันนี้เวลา 17 นาฬิกา 56 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการพระราชทานประกาศนียบัตร แก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตร ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,090 คน


ซึ่งเนติบัณฑิตยสภา ได้ตั้งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาขึ้น เพื่อประสิทธิ์ประสาทและส่งเสริมการศึกษาวิชานิติศาสตร์ และความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย การดำเนินงานของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ มีการจัดหลักสูตรพิเศษ


เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญแก่นักกฎหมาย และบุคคลทั่วไป เนติบัณฑิตทุกรุ่นต่างมีความสำนึกว่าการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน ไม่ควรจะถือเพียงขอบเขตของกฎหมาย จำเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย


โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า "เนติบัณฑิตใหม่ ควรจะได้รับการชี้แนะให้ทราบแน่ชัดว่า กฎหมายทั้งปวงจะธำรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพอยู่ได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการใช้กฎหมาย คือต้องใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ๆไม่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ด้วยอคติ หรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริตเที่ยงตรง นักกฎหมายทุกคนจึงจำเป็นต้องรักษาเจตนารมณ์อันแท้จริงของกฎหมาย


พร้อมทั้งรักษาอุดมคติ จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์สุจริต ไว้อย่างเคร่งครัดเหนียวแน่น. กฎหมายจะได้ทรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความยุติธรรมอันเที่ยงแท้ ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้สืบไป"

Related News