พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยะลา

โดย parichat_p

27 เม.ย. 2565

42 views

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดยะลา


วันนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการระบบประปาโรงเรียนลุกมานูลฮากีม


ซึ่งเป็นหนึ่งใน 17 โรงเรียน ของโครงการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน


ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี 2562 ปัจจุบันสามารถส่งน้ำอุปโภคบริโภค ให้แก่ครูและนักเรียน จำนวน 450 คน รวมทั้งส่งน้ำสนับสนุนการเกษตรของโรงเรียนด้วย


จากนั้น เดินทางไปยังโครงการชลประทานยะลา เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือรวม 2 โครงการ คือ


โครงการปรับปรุงฝายบ้านควน พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง และโครงการก่อสร้างฝายบ้านแยะใน พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกาบัง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ


ช่วงบ่าย ไปติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำและตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ) ที่บ้านยะลา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมช่องระบายตะกอน เพื่อทดน้ำจากฝายเข้าสู่ระบบคลองส่งน้ำเดิม โอกาสนี้ องคมนตรี เปิดบานระบายตะกอนหน้าฝาย และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ


จากนั้น ไปติดตามโครงการฝายลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองยะลา ที่กรมชลประทานปรับปรุงให้เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กในปี 2523 แทนฝายหินเดิมที่ชำรุด สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 5,000ไร่


ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรเพิ่มอีก 1,000ไร่ ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น

Related News