พระราชสำนัก

ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของแก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรฯ

โดย parichat_p

27 เม.ย. 2565

7 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานสิ่งของแก่สถานสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ 29 เมษายน 2565


วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี เขตราชเทวี


โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางเพ็ชรี (เพ็ด-ชะ-รี) รัตนเศรษฐ์ เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กและเยาวชนหญิง รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 402 คน


ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวเพ็ญศรี เสมเสริมสุข เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 290 คน


ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางศิริลักษณ์ อารย์โพธิ์ทอง (อาน-โพ-ทอง) เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้พิการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 497 คน


ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งให้บริการสงเคราะห์ฟื้นฟู และพัฒนาเด็กพิการทางร่างกายทั้งชายและหญิง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก อนุวัต พิชาดุลย์ เชิญอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กและเยาวชนผู้พิการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 441 คน


ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คุณหญิงนันทิยา นาคะชาต เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 273 คน


และที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกนกศิลป์ ทวิสุวรรณ เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กและเยาวชนหญิง รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 89 คน


ทั้งนี้ ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ ในการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีโภชนาการที่ดี อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่าง ๆ มาโดยตลอด ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงมีอยู่ ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ และผู้อยู่ในความดูแลในสถานสงเคราะห์ต่างๆ สร้างความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

Related News