พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร ม.พะเยา - ลงพื้นที่เยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี

โดย parichat_p

27 เม.ย. 2565

63 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา


วันนี้ เวลา 10 นาฬิกา 19 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


โอกาสนี้พระราชทานโล่รางวัลแก่อาจารย์ดีเด่น นักวิจัยดีเด่น พร้อมกับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีผู้สำเร็จการศึกษารับพระราชทานปริญญาบัตรในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จำนวน 2,860 คน


มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น จัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบ 2 ปริญญา รวมทั้งจัดทำหลักสูตรระยะสั้น โดยมีเป้าหมายสู่การเป็น "ชุมชนนวัตกรรม"


โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความว่า "บัณฑิตทั้งหลายคงจะมีความมุ่งมั่นปรารถนา ที่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน สมกับที่ได้อุตสาหะเล่าเรียนมา ไม่ว่าจะทำงานประเภทใดสาขาใดก็ตาม แต่ละคนต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน แล้วดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แต่ในการทำงานนั้น ก็อาจมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นบ้าง ยากที่จะหลีกเลี่ยงพ้น ทุกคนจึงควรระลึกไว้เสมอว่า อุปสรรคปัญหาเป็นเรื่องปรกติธรรมดาของการทำงาน และเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกฝนขัดเกลาความรู้ ความสามารถของคนเราได้เป็นอย่างดี


เมื่อต้องเผชิญอุปสรรคปัญหา หากแต่ละคนตั้งสติให้มั่นคง ใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาอย่างรอบคอบและรอบด้าน แล้วเร่งปฏิบัติแก้ไขให้ถูกต้องตรงจุด งานที่ทำก็จะดำเนินลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จผลสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ ไปเป็นข้อคิดและแนวปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน ตลอดจนการดำเนินชีวิตต่อไป"


เวลา 14 นาฬิกา 13 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตาม การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ณ มณฑลทหารบกที่ 34 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2563 บนพื้นที่ 107 ไร่ มีหน่วยงานร่วมปฏิบัติงาน ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 34 , หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 34 , กรมทหารราบที่ 17 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ในกิจกรรมด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง


โดยกรมชลประทาน จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการ ด้วยการผันน้ำจากบ่อเก็บน้ำในค่ายเข้าพื้นที่โครงการ พร้อมขุดคลองไส้ไก่ เพื่อเก็บกักน้ำ และกระจายความชุ่มชื้นในแปลงผัก


กิจกรรมด้านปศุสัตว์ เลี้ยงเป็ดไข่บางประกง จำนวน 200 ตัว และเป็ดพันธุ์เนื้อพันธุ์บาร์บารี่ 25 ตัว ที่ได้รับจากฟาร์มบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก นำมาเลี้ยงเพื่อผสมพันธุ์กับเป็ดไข่บางปะกง โอกาสนี้ พระราชทานเป็ดพันธุ์กบินทร์บุรี แก่กรมทหารราบที่ 17 จำนวน 40 ตัว ซึ่งโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย


ด้านการเกษตร ปลูกผักปลอดภัย 13 ชนิด ในพื้นที่กว่า 6 ไร่ อาทิ โหระพา, กระเจี๊ยบเขียว, กะเพราแดง , น้ำเต้า, และถั่วฝักยาวล้านนาชวนอร่อย ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร GAP จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะคัดเลือกพันธุ์ผักคุณภาพ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไป


ด้านประมง เลี้ยงปลานิลจิตรลดา จำนวน 55,000 ตัว ทั้งทดลองเลี้ยงปลาสลิดในบ่อดิน ที่ได้รับพระราชทานจากโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 3 ในการนี้ พระราชทานพันธุ์ปลาสลิด และทรงปล่อยปลาสลิดลงในบ่อ จำนวน 699 ตัว ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จังหวัดพิษณุโลก น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย


จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมการเลี้ยงไก่ ซึ่งกรมทหารราบที่ 17 เลี้ยงไก่กระดูกดำ 50 ตัว เป็นไก่พันธุ์พื้นเมือง ที่นิยมเลี้ยงทางภาคเหนือ จุดเด่นคือ มีโปรตีนสูง


โอกาสนี้ ทรงปลูกต้นพริกไทยพันธุ์ซีลอน ซึ่งมีแปลงปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน ผลผลิตที่ได้จะส่งเข้าวังสระปทุม เพื่อแปรรูป เป็นพริกไทยดองต่อไป


ส่วนโครงการปลูกสมุนไพร ได้ปลูกว่านนางคำ ,ไพล, ขมิ้น, ตะไคร้ ,มะกรูด และฟ้าทะลายโจร และทดลองเพาะเห็ดฟาง ในภาชนะต่างๆ สามารถเก็บผลผลิตได้ภายใน 15 วัน และขยายผลความรู้ให้กับประชาชนที่สนใจ


โครงการเลี้ยงกบพันธุ์พระราชทาน ทดลองเลี้ยงกบ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ กบนาน่าน จังหวัดน่าน , กบทุ่งกุลา จังหวัดสุรินทร์ และกบจานนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 150 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนพันธุ์จากศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" โครงการทหารพันธุ์ดีจังหวัดน่าน ปัจจุบันเพาะพันธุ์ได้ 2 พัน 962 ตัว ในการนี้ พระราชทานพันธุ์กบ 3 สายพันธุ์ จำนวน 500 ตัว เพื่อเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ และขยายพันธุ์ในโครงการ


ส่วนกิจกรรมการผลิตน้ำส้มควันไม้ สามารถผลิตได้กว่า 400 ลิตร โดยใช้ป้องกัน และกำจัดโรคพืชที่เกิดจากแมลงในแปลงเพาะปลูก นอกจากนี้ ยังทดลองเพาะเลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ใช้ป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เข้ามาสนับสนุน และถ่ายทอดองค์ความรู้


จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ดี เป็นไก่ประดู่หางดำพระราชทาน จากโครงการทหารพันธุ์ดี จังหวัดน่าน จำนวน 50 ตัว และยังได้รับจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงรายอีก 20 ตัว ทั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ไก่พันธุ์เหลืองฮ่องไคร้ เป็นไก่เนื้อ จำนวน 10 คู่ และลูกไก่อายุ 4 สัปดาห์ จำนวน 100 ตัว สำหรับเลี้ยงในโครงการด้วย


โอกาสนี้ ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้า การดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา , โครงการตำรวจพันธุ์ดี ตำรวจภูธรภาค 5 และโครงการตำรวจพันธุ์ดี ตำรวจภูธรภาค 6 โดยโครงการทหารพันธุ์ดี


นอกจากจะช่วยให้กำลังพลได้บริโภคผักปลอดภัยแล้ว ยังขยายผลสู่ชุมชน และจำหน่ายผลผลิตในราคาเย่าเยาให้กับประชาชน รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สนใจนำเมล็ดพันธุ์ในโครงการไปเพาะปลูก สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน


พร้อมกันนี้ มีพระราชดำรัส เป็นกำลังใจการปฏิบัติงาน แก่กำลังพลในโครงการด้วย