พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามโครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย จังหวัดชัยภูมิ

โดย kodchaporn_j

22 เม.ย. 2565

6 views

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิวันนี้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมรองเลขาธิการ กปร. และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม ความก้าวหน้าโครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นโครงการพัฒนาลำน้ำชี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำ เนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำ ที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ ตลอดลำน้ำชีที่ไหลผ่าน ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี หนองบัวลำภู และอุดรธานีโดยดำเนินการขุดลอกแก้มลิงห้วยกล่ำน้อยเดิม ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงาน อยู่ในระยะที่ 2 ดำเนินการขุดลอกเพิ่มเติม จำนวน 92 ไร่ ความยาว 5,200 เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ และท่อรับน้ำ ส่วนระยะที่ 3 กำหนดแผนงานงบประมาณปี 2567 เป็นการดำเนินงานขุดลอกส่วนที่เหลืออีก จำนวน 6 กิโลเมตร ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักรวม 3,152,800 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ จะสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนตำบลยางหวาย และตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ ได้ถึง 1,030 ครัวเรือน ให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ และเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ทางการเกษตรกว่า 10,000 ไร่ รวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่และโดยรอบต่อไป

Related News