พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.มหาสารคาม เป็นวันที่ 2

โดย parichat_p

21 เม.ย. 2565

18 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 เป็นวันที่ 2


วันนี้ เวลา 08.46 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 เป็นวันที่สอง โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา รับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 3,480 คน


ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการเรียนการสอน 17 คณะ 2 วิทยาลัย 1 สถาบัน มีนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มากกว่า 43,000 คน มี Smart Classroom และ Co-Working Space รองรับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทย และต่างชาติ


รวมถึงนักวิจัย และ Visiting Professor จากทั่วโลกร่วมสอน และวิจัย เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกมิติ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ที่ผ่านมาติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก อาทิ เป็นมหาวิทยาลัยระดับ 5 ดาว ด้านการจัดการเรียนการสอน


ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน จัดอันดับโดย QS Stars Rating , ได้รับคะแนนระดับดีที่สุด ด้านการเรียนการสอนการเรียนรู้ และความเป็นนานาชาติ จากการจัดอับดับของ U-Multirank ปี 2021


ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรายงานผลการศึกษา ของนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ


โอกาสนี้ตำรวจตระเวนชายแดนผู้ดูแลนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ , บัณฑิต และนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ 3 คน และนิสิตที่กำลังศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2 คน , คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน


จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรายงานผลการดำเนินงาน กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานชาวกัมพูชา ในกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ไปแล้ว 244 คน ในจำนวนนี้ สำเร็จการศึกษาแล้ว 199 คน และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รวม 26 คน

คุณอาจสนใจ

Related News