พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน ของโครงการรักษ์ป่าน่าน จ.น่าน

โดย kodchaporn_j

19 เม.ย. 2565

45 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน ของโครงการรักษ์ป่าน่าน ที่จังหวัดน่านวันนี้ เวลา 08.20 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากป่า เพื่อให้คนอยู่กับป่า และมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชโดยไม่ทำลายป่าในส่วนของสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ สสท. ได้ดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ในการให้ความรู้ ทั้งการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีโภชนาการที่ดี , มีความรู้ทักษะวิชาชีพ รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ , ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ ด้วยการปลูกไม้ป่าดั้งเดิมผสมผสานกับการปลูกไม้เศรษฐกิจ ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4,112 ครัวเรือน สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าได้กว่า 19,000 ไร่ด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด “สร้างป่า สร้างอาชีพ ปลูกจิตสำนึก” ด้วยการส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกไม้วงศ์ยางในท้องถิ่น อาทิ เต็ง รัง ตะเคียน ที่ช่วยเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณคาร์บอนสะสมจะแสดงถึงศักยภาพการสร้างพื้นที่เก็บกักก๊าซเรือนกระจกนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เพาะปลูกเห็ด ซึ่งเป็นเชื้อราที่ช่วยเพิ่มการอยู่รอดให้กับกล้าไม้ และยังเป็นแหล่งอาหาร แหล่งรายได้ สร้างอาชีพให้กับราษฎร ควบคู่กับการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ อาทิ โคแดงพื้นเมืองน่าน แพะ และกบ ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เสริมสร้างจิตสำนึก ผ่านพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปทุกอำเภอเดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ปฏิบัติด้วยตนเองมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินโครงการสร้างอาชีพทางเลือก หมู่บ้านต้นแบบที่หมู่บ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ ภายใต้ชื่อ ’วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยลอย’ นำแนวคิด’สร้างป่า-สร้างรายได้’ ในโครงการรักษ์ป่าน่านมาดำเนินงาน โดยส่งเสริมความรู้การปลูกสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน และไพล เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตเครื่องสำอางแบบครบวงจรส่วนมณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน ร่วมบริหารจัดการป่าไม้และน้ำ โดยเป็นแกนนำในการสร้างการรับรู้ และจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ชาวบ้านทราบถึงการจัดการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ด้วยตัวเอง ร่วมบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดน่าน อาทิ ส่งเสริมให้เยาวชนโดยใช้นักศึกษาวิชาทหารเป็นแกนนำเยาวชน ในการร่วมรณรงค์การปลูกป่า , ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน และสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน , โครงการปลูกไผ่ทดแทนข้าวโพด แก้ปัญหาภูเขาหัวโล้นซึ่งทางจังหวัดร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้คนอาศัยอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูล ทั้งนี้จังหวัดน่าน มีพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายร้อยละ 79 ของพื้นที่ มีประชาชนอยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่ป่าไม้กว่า 1,300,000 ไร่ ที่ผ่านมาได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งกิจกรรมต้นน้ำ กิจกรรมกลางน้ำ และกิจกรรมปลายน้ำจากนั้น ทรงเปิดงานสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 5 พร้อมกับทรงบรรยายในหัวข้อ “ร่วมใจ รักษ์ป่าน่าน” โดยทรงสรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ของสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่ประสบผลสำเร็จด้วยดีทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน , การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ป่า , การดูแลด้านสุขภาพอนามัยของเด็กและผู้ใหญ่ ที่สำคัญคือโครงการส่งเสริมรักษ์ป่าน่าน ที่สร้างประโยชน์มากมายต่อประชาชนชาวน่านต่อจากนั้น ทรงฟังการเสวนา เรื่อง ’ชีวิตบ้านน้ำจูน’ และเรื่อง ’หมู่เฮาร่วมอ๊กร่วมใจ๋เดินหน้าไปโตยกั๋น’ จากผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับงานสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอความคืบหน้า และผลสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์ป่าน่าน”ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2556 มีสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้อำนวยการโครงการ และมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , กองทัพบก , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และจังหวัดน่าน ร่วมให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้ชาวจังหวัดน่าน ช่วยกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ และให้คนน่านอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน มีอาชีพ มีรายได้มั่นคง

คุณอาจสนใจ

Related News