พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

โดย panwilai_c

17 เม.ย. 2565

36 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยาวันนี้ เวลา 17 .16 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 สิริอายุ 91 ปีพลตรีหญิง ท่านผู้หญิงนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2473 เป็นธิดาของหลวงจรัญสนิทวงศ์ และท่านผู้หญิงเยี่ยม จรัญสนิทวงศ์ ในวัยเด็กศึกษาระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และเข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เพียงหนึ่งปี ก็ได้รับทุนไปศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีเกียรตินิยม ประวัติศาสตร์สากล ที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม และปริญญาเอก ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษเมื่อจบการศึกษา กลับมารับราชการเป็นอาจารย์โท วิทยาลัยวิชาการศึกษา กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนโอนไปเป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้โอนย้ายไปเป็นอาจารย์วิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีโอกาสทำงานด้านต่าง ๆ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในขณะนั้น ซึ่งทรงเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้วยเช่นกันนอกจากนั้น ยังทำงานช่วยมูลนิธิและหน่วยงาน สนองพระราชดำริ เช่น มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์ , โครงการบูรณะ ปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งเคยเป็นผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษ ให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พลตรีหญิงท่านผู้หญิงนิออน เป็นผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหารทั้งคาวและหวาน โดยได้รับการถ่ายทอดจากมารดา และเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้สนับสนุนคณะธรรมทูตไทยในประเทศอินเดียในการเผยแผ่ศาสนาด้วย

Related News