พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โดย parichat_p

11 เม.ย. 2565

38 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)


วันนี้เวลา 8 นาฬิกา 55 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ทรงเปิดงานวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "วันดีดีกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ One fine day with nuclear technology (Better solutions fo the bright Future)"


โอกาสนี้ พระราชทานรางวัลแก่ผู้สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช ,ด้านให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่ออนาคต ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, ด้านการศึกษา ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน, ด้านการเกษตร ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี, ด้านอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด, ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่


บริษัท ไทย อินโนฟู้ด จํากัด และด้านอุตสาหกรรมอัญมณี ได้แก่ บริษัท สยาม บลู โทแพซ แอนด์ มาสเทอพีส เจมส์ จํากัด พร้อมทั้งพระราชทานรางวัลแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุโณปการ ต่อการดําเนินกิจกรรมของสถาบัน


จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ 16 ปี สทน. ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ในประเทศ, นิทรรศการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในงานโบราณคดี , นิทรรศการด้านงานวิศวกรรมของ สทน. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ,


นิทรรศการ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์, นิทรรศการ "ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์" หรือ (TOKAMAK) เครื่องแรกของประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานรับเครื่อง TOKAMAK จากสถาบันพลาสมาฟิสิกส์ ประเทศจีน เมื่อปี 2561 ใช้สําหรับการศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน เพื่อใช้เป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคตของไทย และนิทรรศการอาหารพื้นถิ่นไทย พัฒนาได้ด้วยการฉายรังสี


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 มีภารกิจหลัก ในการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้ ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์, วิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความปลอดภัย การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และการป้องกันอันตรายจากรังสี


โดยร่วมกับหน่วยงานในประเทศ 42 หน่วยงาน และหน่วยงานต่างประเทศ 15 หน่วยงาน ในการพัฒนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีผลงานวิชาการนําเสนอในที่ประชุม และบทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า 400 ผลงาน ปัจจุบันกําลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ ที่สําคัญ 2 โครงการ ได้แก่


การพัฒนาเครื่องไซโคลตรอน สําหรับผลิตเภสัชภัณฑ์ รังสีทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการโทคาแมค เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ และเดินเครื่องได้ในปี 2566 นับเป็นเครื่องมือที่ใหญ่ และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

คุณอาจสนใจ

Related News