พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2564

โดย parichat_p

9 เม.ย. 2565

251 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2564


วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา 9 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา ในการพระราชทานประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564


โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ผู้แทนนักเรียนใหม่พร้อมผู้ปกครอง และครูใหม่ ปีการศึกษา 2564 เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัว และพระราชทานเข็มแก่ครูที่ปฎิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี , พระราชทานเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี แก่นักเรียนระดับอนุบาล ,ประถมศึกษา , พระราชทานประกาศนียบัตร แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แก่นักเรียน และนักศึกษา ,เข็มและเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ตลอดจนรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ กิจกรรม กีฬา และทุนการศึกษา แก่นักเรียน


โอกาสเดียวกัน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสสำเร็จการศึกษา โรงเรียนจิตรลดาจัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2498 จากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เริ่มแรกจัดการศึกษา ณ พระที่นั่งอุดร พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต


ด้วยมีพระราชประสงค์ให้พระราชโอรส และพระราชธิดา ทรงพระอักษรร่วมกับนักเรียนอื่น ต่อมาได้ย้ายอาคาร มายังบริเวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานบริหารโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2526 และมีพระราชดำริให้ขยายการจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา


โดยพระราชทานชื่อว่า โรงเรียนจิตรลดาสายวิชาชีพ เมื่อปี 2547 ปัจจุบันคือ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการนี้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตน และเป็นสิริมงคลแก่คณะครู นักเรียน และนักศึกษาด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News