พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.รามคำแหง ประจำปีการศึกษา 62-63

โดย panwilai_c

8 เม.ย. 2565

26 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2563 เป็นวันสุดท้ายวันนี้ เวลา 08.46 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยัง อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2563 เป็นวันสุดท้าย ซึ่งในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งสิ้น 2,165 คน โดยเป็นบัณฑิตพิเศษ มีความบกพร่องทางร่างกาย ที่มุ่งมั่นพากเพียรจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 28 คนมหาวิทยาลัยรามคำแหง มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร และสาขาวิชาใหม่ให้ทันสมัย เปิดสอนหลักสูตรที่มีทักษะเฉพาะ อาทิ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มุ่งผลิตนักทัศนมาตรศาสตร์ หมอสายตาดูแลรักษาสุขภาพสายตาให้กับประชาชน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อผลิตนักสาธารณสุข ดูแลสุขภาพประชาชนนอกจากนี้ ยังส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการปลูกฝังค่านิยมจิตสาธารณะ โดยเป็นจิตอาสาช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในชนบท รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม เพื่อบ่มเพาะให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อม ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ

คุณอาจสนใจ

Related News