พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โดย kodchaporn_j

7 เม.ย. 2565

15 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับกระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์ และการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆ ได้แก่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีการเกษตร , คณะวิทยาการจัดการ , คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลับนวัตกรรมและการจัดการซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีจุดเด่นด้านการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ และหัองปฏิบัติการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติในหลายด้าน เช่น คุณภาพอาหาร, โลจิสติกส์การเกษตร, เคมีวิเคราะห์, เทคโนโลยีชีวภาพ, การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา, ศูนย์สหกิจศึกษา และศูนย์ทดสอบมาตรฐานอาชีพสาขาไฟฟ้า เป็นผลให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีสมรรถนะตามศาสตร์ และสาขาเฉพาะทาง สามารถประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพได้ทันทีที่เรียนจบและในบ่ายวันเดียวกัน ได้รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปีงบประมาณ 2565 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการพัฒนากิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย และได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ ในส่วนของห้องปฏิบัติการหลักสูตรปฐมวัย และสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News