พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบูรณ์

โดย kodchaporn_j

7 เม.ย. 2565

15 views

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะ ไปประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาแหล่งน้ำ เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
โดยสำนักงาน กปร. ได้ประสานกรมชลประทาน ในการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางรวม 7 โครงการ อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 6 โครงการ และจังหวัดลพบุรี 1 โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ จึงพิจารณาแนวทางการพัฒนาต่อยอด ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยบรรจุโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพิ่มอีก 9 โครงการ อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 8 โครงการ และจังหวัดลพบุรี 1 โครงการพร้อมกันนี้ ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริไว้ เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ปัจจุบันสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ในเขตตำบลห้วยใหญ่ กับพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 11,250 ไร่และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และได้ติดตามโครงการแก้มลิงห้วยใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2560 เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง มีความจุประมาณ 373,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำสนับสนุน พื้นที่การเกษตรของราษฎรในพื้นที่ รวม 5 หมู่บ้าน ให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ด้วย

Related News