พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ ปชช.ที่ประสบวาตภัย จ.สุพรรณบุรี

โดย kodchaporn_j

7 เม.ย. 2565

10 views

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 597 ชุด ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎร ที่ประสบวาตภัย และผู้ถูกผลกระทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจ ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยได้รับทราบจากนั้น องคมนตรี ลงพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัย จำนวน 3 ครอบครัว โดยได้พูดคุยให้กำลังใจ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เกิดสถานการณ์วาตภัย ระหว่างวันที่ 16 – 31 มีนาคม 2565 ในพื้นที่ 8 อำเภอ จำนวน 38 ตำบล 126 หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 603 ครัวเรือน 1,782 คน ซึ่งทางจังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย วาตภัย และดำเนินการให้ความช่วยเหลือ จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรในเบื้องต้นแล้ว

คุณอาจสนใจ

Related News