พระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

โดย kodchaporn_j

7 เม.ย. 2565

26 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้วันนี้ เวลา 08.48 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนทระองค์ ไปยังอาคารหอประชุม พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562- 2563 เป็นวันที่ 3 โดยวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ ,คณะบริหารธุรกิจ ,คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะธุรกิจการบริการ รับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,627 รายมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีนโยบายสนับสนุนการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสร้างสรรค์ สร้างผลงานและนวัตกรรมที่โดดเด่น จนได้รับรางวัลการวิจัยทั้งระดับชาติ และนานาชาติหลายรางวัล นอกจากนี้ ยังได้ลงนามความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปเวลา 14.19 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท เบญจจินดา พร้อมครอบครัวเบญจรงคกุล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565


เวลา 14.38 น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำ คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564และหนังสือรายงานผลการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
​เวลา 17.53 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพีชานนท์ วัดธาตุทอง ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 สิริอายุ 90 ปีท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช เกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2474 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความสนใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ทำให้เป็นผู้ที่แตกฉานทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เยาว์วัยด้านชีวิตการทำงาน ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ในองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชาสมาศัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ประธานคณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ, กรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ประธานสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์ นับเป็นผู้บุกเบิก และสร้างตำนานบทบาทสตรีไทยในเวทีโลก และสังคมไทยโดยเป็นประธานสภาสตรีแห่งชาติ คนที่ 10 และเป็นแม่ดีเด่น ในปี 2550 ทั้งยังทำงานเพื่อการกุศลโดยตลอด ด้านครอบครัว สมรสกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวณิช มีบุตรี 1 คน คือ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

Related News