พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.การกีฬาแห่งชาติ

โดย parichat_p

5 เม.ย. 2565

45 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2563 เป็นวันที่ 2


วันนี้ เวลา 13.58 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เสด็จแทนทระองค์ ไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562- 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท และปริญญาตรี รับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 1,514 คน


ในการนี้ พระราชทานพระโอวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า " บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ายิ่ง เพราะการพัฒนาสุขภาพอนามัยของคนในชาตินั้น จำเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา ตลอดจนการประกอบธุรกิจ และอุตสาหกรรมการกีฬา ที่จะได้นำความรู้ และทักษะความเชี่ยวชาญ


มาปรับใช้ให้ประกอบส่งเสริมกัน บัณฑิตจึงต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกด้าน กล่าวคือ ในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ ต้องก้าวทันวิทยาการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในด้านร่างกายและจิตใจ ต้องแข็งแรงสมบูรณ์และมั่นคงเข้มแข็ง ในด้านปัญญาต้องมีความฉลาดสามารถในการพิจารณาแยกแยะ และวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ ตามเป็นจริง


ในด้านสังคม ต้องสามารถดำเนินชีวิต และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ การที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้พัฒนากิจการทุก ๆ ด้านให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นแบบอย่างอันดีให้บัณฑิตทุกคนได้ตระหนักว่า การพัฒนาตนเองนั้น เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอยู่ตลอดเวลา หากแต่ละคนจะได้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติ ก็จะสามารถพัฒนางานในการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้สำเร็จผลและเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น ได้อย่างยั่งยืน"

คุณอาจสนใจ

Related News