พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก ม.การกีฬาแห่งชาติ

โดย kodchaporn_j

4 เม.ย. 2565

63 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ถึง 2562วันนี้ เวลา 13.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ถึง 2562โดยสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยทรงเป็น "เจ้าฟ้านักปราชญ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ" ที่มีพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย ทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ งานวิจัย และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม และพัฒนาสุขภาพของประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนจากนั้น พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ สร้างผลงานอันมีคุณูปการแก่วงการกีฬา จำนวน 6 คน และพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ถึง 2562 รวมทั้งสิ้น 1,442 คนทั้งนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้รับการยกฐานะจากสถาบันการพลศึกษา เป็นมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้าง และพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ โดยจัดการเรียนการสอนในวิทยาเขต 17 แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความสำคัญว่า " ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ มิได้เป็นเพียงเครื่องแสดงความรู้ และทักษะของแต่ละคนเท่านั้น หากยังบ่งชี้ด้วยว่า บัณฑิตมีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน ตามความถนัด และความสามารถของแต่ละคน บัณฑิตจึงควรคำนึงถึงคุณค่า และความสำคัญดังที่กล่าว แล้วตั้งใจประกอบอาชีพการงาน โดยเต็มกำลังความรู้ ความสามารถ ด้วยความอุตสาหะ พากเพียรพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และสร้างสมประสบการณ์ให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น ต่อยอดจากพื้นฐานที่ได้รับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ถ้าทำได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะประสบความสำเร็จในงาน สามารถรับภาระหน้าที่อันสำคัญ ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสุขอนามัย และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ อันจะนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป"

Related News