พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี

โดย kodchaporn_j

3 เม.ย. 2565

49 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2564 เป็นวันที่ 2วันนี้ เวลา 18.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังอาคาร Bangkok Thonburi Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2564 เป็นวันที่ 2 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,088 คนโอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาท ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้นั้น เป็นสิ่งที่มีความหมาย และมีคุณค่า เพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะของแต่ละคน ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพในวิชาการทางสาขาต่างๆ ตามที่ได้อุตสาหะศึกษาเล่าเรียนมา บัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่ และความรับผิดชอบเพื่อออกไปประกอบอาชีพของตนให้มีประสิทธิภาพ แต่พึงระลึกเสมอว่า ในการทำงานควรต้องมีมนุษยสัมพันธ์ ก่อนจะพูด จะทำสิ่งใด จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน คือ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และคิดแบบองค์รวม นอกจากนั้นบัณฑิตควรมีการพัฒนาการทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างเสริมศักยภาพ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องมี คือ คุณธรรม และจริยธรรม ศรัทธาในความดี มีหลักคิด และแนวปฏิบัติในทางส่งเสริมความดี และคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติ"

คุณอาจสนใจ

Related News