พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ ผ้าไตร ถวายแด่พระพรหมวชิรเจดีย์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

โดย kodchaporn_j

1 เม.ย. 2565

33 views

องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ และผ้าไตร ถวายแด่พระพรหมวชิรเจดีย์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลกวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระพรหมวชิรเจดีย์ ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานราชทินนาม พระพุทธิวงศมุนี เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามว่า " พระพรหมวชิรเจดีย์ ศรีพุทธศาสตรโกศล วิมลพุทธชินราชธำรงวิศิษฎ์ พิพิธศาสนกิจจาทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี " สถิต ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565พระพรหมวชิรเจดีย์ (บำรุง ฐานุตตโร) ปัจจุบันอายุ 85 ปี พรรษา 65 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก และรองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 3 มีนามเดิม บำรุง มากก้อน เมื่ออายุ 15 ปี ได้บรรพชาที่วัดกระบังมังคลาราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก หลังจากนั้นได้อุปสมบท และมุ่งศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างจริงจัง จนสอบได้นักธรรมเอก แล้วไปศึกษาที่โรงเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร สามารถสอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยค จากสำนักเรียนวัดทองนพคุณด้วยตั้งมั่นในหลักธรรมคำสอนอย่างเคร่งครัด จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะ 13 รวมทั้งได้รับมอบหมายภารกิจ งานด้านการคณะสงฆ์ ก่อนกลับไปปฏิบัติศาสนกิจ ในด้านการปกครอง การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณูปการ ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นที่เคารพ ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน นอกจากนี้ยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก, ผู้จัดการโรงเรียนพุทธชินราชวิทยา (ฝ่ายสงฆ์) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก

Related News