พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก ม.เกษตรศาสตร์ เป็นวันที่ 3

โดย panwilai_c

23 มี.ค. 2565

65 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 3วันนี้เวลา 13.16 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563โอกาสนี้พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 1 คน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา จากคณะเกษตร กำแพงแสน , คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา , คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ , คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาเอก โท ตรี จำนวน 1,653 คนในการนี้ พระราชทานพระโอวาทความตอนหนึ่งว่า " ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า นอกจากคุณธรรมสำคัญดังที่กล่าวมาแล้ว บุคคลยังจำเป็นต้องมีสติ ความยั้งคิด มีความฉลาดรู้ และมีวิจารณญาณอันถี่ถ้วน รอบคอบด้วย เพราะคุณสมบัติทั้งนั้น จะเป็นเครื่องกำกับประคับประคอง ให้แต่ละคนสามารถวินิจฉัย ตัดสินได้อย่างชัดแจ้งว่า สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดสมควรกระทำ สิ่งใดสมควรละเว้น เพื่อให้ชีวิตและกิจการงาน ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ก่อให้เกิดประ โยชน์ และความเจริญมั่นคงอันยั่งยืนเที่ยงแท้ บัณฑิตทุกคนจึงควรพัฒนาตนเอง ให้มีคุณสมบัติดังกล่าว อย่างครบถ้วนสมบูรณ์"

คุณอาจสนใจ

Related News