พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร เครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่พระราชาคณะ

โดย kodchaporn_j

21 มี.ค. 2565

13 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่พระราชาคณะวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ไปถวายแด่พระเทพมงคลวัชโรดม ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานราชทินนาม และสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ แด่พระราชมงคลวัชโรดม เป็น พระเทพมงคลวัชโรดม พุทธาคมธรรมดิลก สาธกธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565พระเทพมงคลวัชโรดม พระเกจิอาจารย์ ซึ่งเป็นที่เคารพ ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ด้วยเป็นพระภิกษุที่มีความสมถะ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามพระธรรมวินัย เป็นพระป่ากรรมฐาน ศิษย์สายหลวงปู่เสาร์ กันตะสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อีกทั้งเป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัด เปี่ยมด้วยคุณธรรม และเมตตา เป็นที่พึ่งของชาวบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพรพร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ไปถวายแด่พระธรรมวชิรมงคล เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานราชทินนามและสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเทพวิมลมุนี เป็น พระธรรมวชิรมงคล โกศลปริยัติกิจ นิวิฐศีลาจาร ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565พระธรรมวชิรมงคล กฤช กิตฺติวํโส บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี 2487 และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี 2494 ที่วัดชัยมงคล จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีความมุ่งมั่นศึกษาพระธรรมวินัย จนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม 3 ประโยค ที่วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระเถระที่สร้างคุณูปการ ทั้งในด้านงานการปกครอง การศึกษา และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

Related News