พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคล

โดย kodchaporn_j

21 มี.ค. 2565

37 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2563วันนี้เวลา 08.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2563โอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วยทรงส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทย และชาวต่างประเทศ ได้เห็นถึงความงดงาม และคุณค่าของผ้าไทย นอกจากนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และมีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งรอบเช้า และรอบบ่าย รวม 3,445 คนโอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความว่า "การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น มิได้เป็นการศึกษา เรียนรู้ หลักวิชาแต่เพียงอย่างเดียว หากแท้จริงยังเป็นการฝึกฝน อบรมจิตใจ รวมทั้งความประพฤติปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบันฑิต นอกจากจะต้องมีความรู้ดีแล้ว จึงควรต้องมีความคิด จิตใจ และความประพฤติปฏิบัติที่ดีอย่างน้อย 4 ประการประการแรก ต้องมีวิจารณญาณที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ในการพิจารณา แยกแยะ และวินิจฉัย ตัดสินเรื่องราวต่าง ๆประการที่สอง ต้องมีความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกด้านของตน ให้สำเร็จผลป็นประโยชน์แท้ประการที่สาม ต้องมีความหนักแน่น มั่นคงในความดี ไม่ประพฤติ ปฏิบัติในทางชั่ว ทางเสื่อมประการที่สี่ ต้องมีความอดทนเข้มแข็ง ไม่หวั่นไหว ย่อท้อ ต่ออุปสรรคปัญหาใดๆจึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาคุณสมบัติทั้ง 4 ประการนี้ของตน แล้วเร่งสร้างเสริมในส่วนที่ยังบกพร่อง แต่ละคนจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตแท้ ผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ และความเจริญก้าวหน้า ให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์"วันนี้ เวลา 14.19 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำ คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการรางวัลวิทยาศาสตร์ เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลเฉลิมพระเกียรติวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยทรงใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ทรงเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจแก่ราษฎร โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในการนำความรู้วิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา มาประสานประโยชน์เพื่อดูแล รักษา และประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

คุณอาจสนใจ

Related News