พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนประเทศไทย กล่าวแก่ผู้เข้าร่วมประชุม CND ครั้งที่ 65

โดย kodchaporn_j

18 มี.ค. 2565

7 views

องคมนตรี เป็นผู้แทนประเทศไทย กล่าวถ้อยแถลงแก่ผู้เข้าร่วมประชุม CND ครั้งที่ 65วานนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นผู้แทนประเทศไทย ในการกล่าวถ้อยแถลงในวาระที่ 9 ของการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด หรือ CND ครั้งที่ 65 ผ่านการประชุมทางไกลที่จัดขึ้น ณ สาธารณรัฐออสเตรีย มีกลุ่มประเทศสมาชิกกว่า 130 ประเทศเข้าร่วม โดยองคมนตรี กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืนแบบโครงการหลวงซึ่งได้รับการยอมรับว่าประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม และยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ SDGs ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาฝิ่นด้วยการปลูกพืชทดแทน นำสู่ความยั่งยืน ด้วยหลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มุ่งคนเป็นศูนย์กลางพร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนบนพื้นที่สูง ดำรงชีพด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อสร้างประโยชน์สุขที่มั่นคง ยั่งยืน แก่ทุกกลุ่มคนปัจจุบันมีการดำเนินงานพัฒนาแบบองค์รวม ยุติความหิวโหยพร้อมกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่สูง ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการผลิตที่ปลอดภัย และยังส่งเสริมชุมชนคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนกลุ่มเปราะบาง สามารถรองรับความท้าทายต่าง ๆเช่น การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ให้เยาวชนปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขน้อยประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.น้อย พร้อมทั้งร่วมมือกับสำนักงาน ปปส. ริเริ่ม "โครงการวัคซีนวัยรุ่น" เพื่อสร้างความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่เยาวชน เป็นภูมิคุ้มกัน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด

คุณอาจสนใจ

Related News