พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ สัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร เครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรอง-พระราชาคณะ

โดย kodchaporn_j

15 มี.ค. 2565

37 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ สัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏและผ้าไตร ไปถวายแด่พระมหาโพธิวงศาจารย์ ซึ่งมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานราชทินนาม พระราชาคณะเจ้าคณะรอง แด่พระมหาโพธิวงศาจารย์ มีราชทินนามตามจารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ ปริยัติกิจวิธานปรีชา ศีลาจารวิมล โสภณธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดราชโอรสาราม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ มีนามเดิมว่า ทองดี สุรเดช เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2489 ที่จังหวัดกำแพงเพชร บรรพชาและอุปสมบท ณ วัดไตรภูมิ อำเภอพรานกระต่าย และศึกษาธรรมจนสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และปฏิบัติศาสนกิจด้านต่าง ๆ อาทิ เขียนหนังสือและตำราเพื่อเผยแผ่พระธรรมจำนวนมาก , เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมของสำนักเรียนวัดต่าง ๆ , จัดตั้งทุนเพื่อพระภิกษุและสามเณร รวมถึง ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรสาราม ทั้งยัง เป็นผู้อุปถัมภ์สร้างวัดหลายแห่งในต่างประเทศพร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระธรรมเมธาจารย์ ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานราชทินนาม เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า " พระพรหมวชิรเมธาจารย์ วิสุทธิญาณปรีชา สุสีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรม(มะ)ปฏิภาณ ไพศาลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี " เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สถิต ณ วัดโสมนัสวิหาร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูปพระพรหมวชิรเมธาจารย์ นามเดิมว่า อิ่ม แกล้วทนงค์ เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2471 ที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา อุปสมบทเมื่อปี 2492 หลังจากสอบได้ประโยคนักธรรมชั้นเอกแล้ว ได้เข้ามาอยู่ที่วัดโสมนัสวิหาร และศึกษาต่อจนสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค นับเป็นพระเถระปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านสาธารณูปการ , ศึกษาสงเคราะห์ และสังคมสงเคราะห์ ที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และสังคมส่วนรวม อาทิ สร้างวัดโกเมศรัตนาราม จังหวัดปทุมธานี , วัดจรูญเวศน์ธรรมาราม จังหวัดนครนายก และวัดฟลอริดาธรรมาราม รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร กรรมการวัด และเป็นเจ้าคณะ 2 วัดโสมนัสวิหารและที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระวชิรธรรมเมธี ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานราชทินนาม และสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะแด่ พระครูอุทิจยานุสาส์น เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรธรรมเมธี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565พระวชิรธรรมเมธี มีนามเดิมว่า อารยพงศ์ เทศเพ็ญบริรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2522 บรรพชาเป็นสามเณร ปี 2541 ณ วัดปลดสัตว์ จังหวัดอ่างทอง ต่อมาอุปสมบท ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ได้รับฉายาว่า อารยธมฺโม สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร และปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม รวมทั้ง หัวหน้าสำนักงานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดฯ

Related News