พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ และผ้าไตร ถวายแด่ พระพรหมวชิรมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม

โดย kodchaporn_j

14 มี.ค. 2565

24 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ และผ้าไตร ถวายแด่ พระพรหมวชิรมุนี วัดสุทัศนเทพวรารามวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) ซึ่งมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานราชทินนาม พระราชาคณะเจ้าคณะรอง แด่พระวิสุทธาธิบดี มีราชทินนามตามจารึกในหิรัญบัฏว่า " พระพรหมวชิรมุนี ศรีธรรมสาธก ดิลกปัญญาโกศล วิมลธรรมโวทานธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี " สถิต ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยทรงมีพระราชศรัทธาในพระสงฆ์ ที่ดำรงอยู่ในสมณคุณ และมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาพระพรหมวชิรมุนี นามเดิมว่า เชิด ฤกษ์ภาชนี อายุ 81 ปี พรรษา 60 เกิดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2484 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บิดา มารดา ชื่อนายซื่อ กับนางชั้น ฤกษ์ภาชนี บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดรางจระเข้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี 2497 และเล่าเรียนพระปริยัติธรรม จนสอบได้นักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม 4 ประโยคจากนั้นได้อุปสมบท และศึกษาพระปริยัติธรรมต่อ จนสำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค ที่สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม พระพรหมวชิรมุนี โดยเป็นพระเถระที่มีความชำนาญในภาษาบาลี ประกอบศาสนกิจอันเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ได้สนองงาน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ) และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ในด้านการศึกษาของพระสงฆ์โดยเป็นประธานกรรมการยก-ร่าง ข้อสอบธรรมศึกษา ของกองธรรมสนามหลวง ,ผู้อำนวยการกองตรวจธรรมสนามหลวงชั้นโท ส่วนภูมิภาค (ทุกหน) และประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม กรรมการมหาเถรสมาคม และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4


คุณอาจสนใจ

Related News