พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคล เป็นวันที่ 4

โดย panwilai_c

10 มี.ค. 2565

295 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันที่ 4วันนี้ เวลา 08.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2562ซึ่งปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ถวายปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การออกแบบแฟชั่น) แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงบูรณาการความรู้ ด้านศิลปกรรมศาสตร์เข้ากับศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งยังทรงประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ที่ทรงมีความสนพระทัย งานด้านกราฟิกดีไซน์และงานแอนิเมชั่น ทรงใช้งานออกแบบศิลปะประเภทต่างๆ ในการช่วยเหลือสังคมและงานการกุศล อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยวันนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 11 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาคณะต่างๆ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รับพระราชทานปริญญาบัตร ในภาคเช้า และภาคบ่าย รวม 2,891 คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีพื้นที่การศึกษา 4 พื้นที่ คือ พื้นที่ศาลายา , พื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ , วิทยาลัยเพาะช่าง และวิทยาเขตวังไกลกังวล มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้สามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการ สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาคนสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ของภูมิภาคเอเชีย ศูนย์รวมองค์ความรู้ทางวิชาการ ในสายวิชาชีพที่ครบวงจรใน 3 กลุ่มความรู้ คือ กลุ่มการบริหารจัดการ อาทิ การตลาด การบัญชี และภาษาต่างประเทศ , กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน อาทิ สิ่งทอและแฟชั่น การออกแบบอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ การโรงแรม และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ อากาศยาน ไฟฟ้า โยธา วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณอาจสนใจ

Related News