พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร

โดย pattraporn_a

6 มี.ค. 2565

45 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมสิทธิเวที(ถมยา อภิจาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร


วันนี้เวลา 17.25 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมสิทธิเวที(ถมยา อภิจาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งมรณภาพด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 สิริอายุ 90 ปี พรรษา 70


พระธรรมสิทธิเวที นามเดิมว่า ถมยา วิโรจน์รัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2472 ที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นบุตรของนายสง่า และนางช้อย วิโรจน์รัตน์ อุปสมบทเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2493 ณ วัดสุทธิวาตวราราม จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับฉายาว่า อภิจาโร ในปี 2534 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร , เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 , กรรมการเลขาศูนย์ควบคุมการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุ ขณะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสได้ปฏิสังขรณ์พระประธานในพระอุโบสถ พระมหาโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ปฏิสังขรณ์ลายฐานชุกชีพระประธานในพระอุโบสถ , ปฏิสังขรณ์ซุ้มหน้าต่างในพระอุโบสถ , เป็นผู้มีจิตใจเมตตา มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดสังเวชที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นประจำทุกปี , ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่พระนักธรรม เปรียญธรรม ที่สอบผ่าน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดสังเวช ที่สอบธรรมศึกษาในสนามหลวงได้ นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรงพยาบาลสงฆ์ โดยได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธรรมนิเทศ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้รับการถวายปริญญา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธรรมนิเทศ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นับเป็นผู้มีผลงานโดดเด่นในด้านการบริหารปกครองคณะสงฆ์ การจัดการศึกษา การเผยแผ่และการสาธารณสงเคราะห์ ทั้งยังเอาใจใส่ในการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและงานศิลปกรรม ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำหรับอนุชน

แท็กที่เกี่ยวข้อง