พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุพระราชทานศพ พล.อ.หญิง ท่านผู้หญิง อภิรดี ยิ่งเจริญ

โดย panwilai_c

4 มี.ค. 2565

26 views

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ออกเมรุพระราชทานศพ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิง อภิรดี ยิ่งเจริญวันนี้ เวลา 10 นาฬิกา ที่ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ออกเมรุพระราชทานศพ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิง อภิรดี ยิ่งเจริญ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เนื่องจากหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกเซาะเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สิริอายุ 94 ปีพลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2469 เป็นบุตรีของ พลตรีพระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์) กับท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์ (สกุลเดิม ณ นคร) สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียนสายปัญญา และโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีต่อมาได้เข้ารับราชการ และได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเป็นพระอภิบาล ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพ จนถึงปี 2498 และเป็นคุณข้าหลวงผู้ใหญ่ ตั้งแต่ปี 2501 ได้รับการไว้วางพระราชหฤทัย ให้ดูแลงานส่วนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรจนกระทั่งเสด็จสวรรคต และยังได้ดูแลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี มีความซื่อสัตย์สุจริต จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ อัตราพลเอกหญิง โดยเป็นคนแรกและคนเดียวในปัจจุบัน ที่เป็นสามัญชน ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ นายอวยชัย ยิ่งเจริญ มีบุตร ธิดา 4 คน

คุณอาจสนใจ