พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.พะเยา - จ.เชียงราย

โดย kodchaporn_j

16 ก.พ. 2565

200 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย


วันนี้เวลา 09.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562


ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปี 2561 แก่พระสงฆ์ จำนวน 1 รูป และพระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4 รูป จากนั้นพระราชทานโล่รางวัลแก่ อาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน ประจำปี 2563 และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมีบัณฑิต , มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2 ,736 คน


โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "บัณฑิตทั้งหลายที่มาประชุมอยู่ ณ ที่นี้ นับว่าเป็นผู้มีศักยภาพทางวิชาการ โดยมีปริญญาบัตร เป็นเครื่องรับรองความรู้ความสามารถ แต่ในการดำเนินชีวิต และประกอบกิจการงาน ซึ่งบัณฑิตจะต้องกระทำต่อไปนั้น จะอาศัยเพียงวิชาการที่ได้รับมาจากมหาวิทยาลัย ยังไม่เพียงพอ เพราะในวันข้างหน้า แต่ละคน อาจจะได้ประสบพบเจอเหตุการณ์ต่างๆ ในสถานการณ์ หรือสังคมที่แตกต่าง หลากหลาย ทุกคนจึงจำเป็นต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรอบรู้ และประสบการณ์ที่กว้างขวาง ทั้งต้องฝึกฝนอบรมจิตใจ ให้ประณีต เข้มแข็ง และมั่นคงในคุณธรรม จะได้สามารถดำเนินชีวิต และประกอบกิจการงาน ให้ดีให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นได้ ไม่ตกไปในทางเสื่อม บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ เป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ว หากแต่ละคน จะได้นำแนวทางนี้ไปปฏิบัติก็เชื่อว่า จะประสบผลสำเร็จได้ไม่ยากนัก"


เวลา 13.18 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา ทรงเปิดอาคาร "ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด "ผลผลิตคุณภาพดี ปลอดภัย ราคาย่อมเยา นิสิตจับต้องได้"


ทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการทดลอง สนับสนุนการทำวิจัยของนิสิต และฝึกทักษะด้านการเกษตร ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แก่ผู้สนใจ เข้าศึกษาดูงาน เพื่อนำไปต่อยอด เป็นแนวทางประกอบอาชีพ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ทั้งในด้านกิจกรรมการเกษตร , การผลิตปศุสัตว์ , การแปรรูปผลผลิต อีกทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ และผลผลิตจากเกษตรกร สร้างรายได้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป


เวลา 14.22 น. ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ที่กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านฟ้าไทยงาม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีมีนักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง 100 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเปิดสอนปกติ เนื่องจากไม่พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่


โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และคณะทำงาน "โครงการเซ็นทรัลทำ เพื่อการศึกษา" เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานแผนการก่อสร้างอาคารเรียน"จิราธิวัฒน์" เพื่อรองรับจำนวนนักเรียน ที่มีเพิ่มขึ้นทุกปี


ในด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านออกเสียง ตั้งแต่ชั้นอนุบาล รวมทั้งฝึกการฟัง พร้อมจับใจความสำคัญ และเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น ได้จัดส่งครูไปฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเทคนิคการสอน รวมทั้งศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อนำไปปรับใช้ ตลอดจนนำข้อสอบปีที่ผ่านมาให้นักเรียนฝึกทำ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนรุ่นพี่ สอนรุ่นน้องทำหนังสือเล่มเล็ก โดยวาดภาพระบายสี ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และฝึกสรุปใจความจากหนังสือที่เลือกอ่าน


ด้านสุขอนามัยนักเรียน ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการเกษตร ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และได้ขยายผลสู่ชุมชนทั้งในการปลูกพืชผัก ไม้ผล และเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน ทั้งนี้ยังเป็นศูนย์บริการให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังฝึกทักษะอาชีพ การแปรรูปกล้วยน้ำว้า ด้วยกรรมวิธีธรรมชาติ


ทั้งนี้ ทางศูนย์การเรียนฯ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนฯ เมื่อปี 2559 โดยส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้ที่ดูแลง่าย อาทิ อาโวคาโด นอกจากนี้ยังมีพระราชดำริ ให้ปลูกต้นไม้ยืนต้น บริเวณเนินภูเขาด้านหลังศูนย์การเรียนฯ เพื่อให้มีป่าไม้ร่มรื่น ซึ่งกรมป่าไม้ได้ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ อาทิ อาโวคาโด กาแฟ ผสมผสานกับการอนุรักษ์สภาพพื้นที่ป่าต้นน้ำ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชน สำนักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณ ให้กรมชลประทาน จัดสร้างฝาย ส่งผลให้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี


การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุนกันดาร อย่างสม่ำเสมอ ทำให้งานต่างๆ ก้าวหน้าไปได้ อย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์แก่เยาวชนไทย ให้ได้มีการศึกษา อีกทั้งยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชายขอบ ให้พึ่งพาอาศัยกันได้อย่างยั่งยืน

Related News