พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โดย panwilai_c

10 ก.พ. 2565

66 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับฟังสรุปผลการดำเนินงานภายใต้ 2 ยุทธศาสตร์หลัก ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานภายใต้ 2 ยุทธศาสตร์หลัก ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูโดยมุ่งเน้นที่คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างเข้มข้น เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะ เพื่อรองรับปรับตัวในยุค New Normal และ Next Normal, ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งหมายถึงคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรและชีวภาพ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกในช่วงบ่าย ยังได้เปิดโอกาส ให้กลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นการส่วนตัว และนำเสนอเสียงสะท้อนจากนักศึกษา รวมทั้งรับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปี 2565 ที่จะเสริมหนุนให้นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมอาคารเรียนสำหรับจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง  

คุณอาจสนใจ