พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

โดย panwilai_c

10 ก.พ. 2565

17 views

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ ไปยังโครงการชลประทานเพชรบุรี อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้ รับฟังการบรรยายสรุป จากผู้แทนกรมชลประทาน ซึ่งในปี 2565 สามารถส่งน้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรให้แก่ราษฎร มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดปีสำหรับโครงการประตูระบายน้ำราชประชานุเคราะห์ ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ ในการก่อสร้างประตูระบายน้ำราชประชานุเคราะห์ 4-12 จำนวน 9 แห่ง และทางน้ำล้นราชประชานุเคราะห์ 13 เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี หลังจากเกิดขึ้นเมื่อปี 2546 และทรงติดตาม พร้อมกับมีพระราชดำริแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ต่อมากรมชลประทาน ได้สนองพระราชดำริการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ติดตั้งเครื่องจักรเพื่อผลักดันน้ำ รวมทั้งขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี นอกจากนี้ สำนักงานกปร. ได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ เพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 1 และดอนขุนห้วย 2จากนั้น ไปตรวจเยี่ยมทางระบายน้ำล้นราชประชานุเคราะห์ 13 ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง ที่ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สำหรับพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มีโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กว่า 70 โครงการ ที่บรรเทาปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งให้แก่ราษฎรสามารถดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

แท็กที่เกี่ยวข้อง