พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน

โดย panwilai_c

2 ก.พ. 2565

60 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ภายใต้กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 14 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ทรงเปิดนิทรรศการ แสดงผลงานของนักเรียน ภายใต้กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง จากแนวทางพระราชดำริ ที่ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน ที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และพระราชทานแนวทางให้จัดโครงการกิจกรรม แบ่งปันประสบการณ์โดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2563 มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ผ่านทางกิจกรรมการวาดภาพ และการเขียนเรียงความ ส่งผลให้เด็กและเยาวชน ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 นี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สะท้อน หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ เพื่ออยู่ร่วมกับโรคโควิด 19 ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง ผ่านทางกิจกรรมทักษะทางวิชาการ ตามความถนัดของตนเอง ได้แก่ กิจกรรมการวาดภาพ กิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทย และกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมการประกวด และแข่งขันในระดับหน่วยงาน และระดับสังกัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2564 มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพ 2,051 ราย , กิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทย 1,941 ราย , กิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 204 ราย รวม 4,196 รายโดยมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเกณฑ์ และมีความโดดเด่นเข้ารับพระราชทานรางวัล 31 ราย ทั้งนี้ ผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้สะท้อนความคิดของเยาวชน และช่วยพัฒนาศักยภาพ และทักษะในด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์จากภาพวาด และทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเป็นเวทีสื่อสารสำหรับเยาวชน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

Related News