พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตร โครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก โคราช

โดย panwilai_c

28 ม.ค. 2565

64 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 26 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมพลาธิการทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี ที่กรมพลาธิการทหารบก น้อมนำพระราชดำริ การปลูกพืชผักปลอดภัยไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืน เมื่อปี 2562 โดยใช้พื้นที่แผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก อำเภอปากช่อง ปัจจุบันสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ และขยายผลออกสู่ประชาชนรอบค่าย ได้เป็นผลสำเร็จโอกาสนี้ ทรงฟังบรรยายเรื่องการเลี้ยงปลานิลจิตรลดา ที่พระราชทานให้โครงการฯ ทดลองเลี้ยงในบ่อธรรมชาติ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ปัจจุบันมีอายุ 10 เดือน น้ำหนักตัวละ 1.5 ถึง 2 กิโลกรัม เตรียมจับเพื่อจำหน่าย และแปรรูปเป็นปลาร้าปลานิล จากนั้นทอดพระเนตรแปลงสวนแห่งการเรียนรู้ มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ที่ออกแบบเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้พืชผัก สมุนไพร ที่ปลูกในโครงการ ตกแต่งเป็นแปลงสวยงาม มีป้ายบอกชื่อทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และประโยชน์ เช่น วอเตอร์เครส ยับยั้งป้องกันโรคมะเร็ง , ตั้งโอ๋ ช่วยต้านเซลล์มะเร็ง พร้อมกับทอดพระเนตรการปลูกผักถวาย สำหรับทำผักดองวังสระปทุม ปัจจุบันมีสมาชิก 49 คน ปลูกผัก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดอ่อน แตงกวาญี่ปุ่น แตงไทยอ่อน แครอท และโรสแมรี่โอกาสนี้ ทรงทำผักดองแบบอีสาน โดยใช้ผักกาดเขียวปลี กับต้นหอม ใช้น้ำซาวข้าว และเกลือป่นเป็นส่วนผสม คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนบรรจุลงในขวดโหล พักไว้ในอุณหภูมิปกติ ประมาณ 3 วัน จึงรับประทานได้ ปัจจุบันกรมพลาธิการทหารบก ได้มุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนาภารกิจของโครงการทหารพันธุ์ดี ให้บรรลุตามพระราชประสงค์ ผลิตทหารพันธุ์ดี ซึ่งเป็นทหารกองประจำการ ของกรมพลาธิการทหารบก ที่ผ่านการอบรมการปลูกผักปลอดภัย จากศูนย์จักรพันธ์เพ็ญศิริ ของมูลนิธิชัยพัฒนาจากนั้น ประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนิน ไปทอดพระเนตรแปลงเกษตรในโครงการ เช่น แปลงมะนาวพระราชทาน พันธุ์แป้นพิจิตร ที่ได้พระราชทานกิ่งพันธุ์ จำนวน 216 ต้น เมื่อปี 2563 ทดลองปลูกในบ่อซีเมนต์ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 300 ผลต่อต้น และได้ขยายพันธุ์ด้วยวิธีตอนกิ่ง สนับสนุนชุมชนรอบค่าย และกำลังพลที่สนใจนำไปปลูกต่อ รวมถึงทดลองแปรรูปเป็นมะนาวดอง สำหรับแปลงปลูกผักเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ ในปีที่ผ่านมา ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก 4 ชนิด คือ บวบงู บวบเหลี่ยม มะเขือยาว มะเขือเปราะเจ้าพระยา สำรองเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ส่วนแปลงปลูกผักสวนครัว ได้นำผลผลิตส่งจำหน่าย ผ่านร้านค้าโครงการฯ ช่วยเหลือประชาชนรอบค่ายในราคาถูก และช่วงสถานการณ์การของโรคโควิด-19 แบ่งผักให้ผู้พิการ คนชรา ให้ได้รับประทานผักปลอดภัย สำหรับปีนี้วางแผนปลูกถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 และกระเจี๊ยบเขียว เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อไปในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์)ซึ่งจัดตั้งขึ้น เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เป็นกิจกรรมมีที่มีสอดคล้องกับโครงการทหารพันธุ์ดีโอกาสนี้ ทรงปลูกพริกไทย 9 ต้น ซึ่งได้รับพระราชทานต้นกล้าพริกไทยพันธุ์ซีลอน จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 จำนวน 740 ต้น เพื่อปลูกในพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน เมื่อเก็บผลผลิตได้ จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สนับสนุนการผลิตผักดองวังสระปทุม พร้อมทอดพระเนตร เป็ดกากีแคมป์เบลล์ พันธุ์บางปะกง เพาะเลี้ยงเป็นรุ่นที่ 2 จำนวน 300 ตัว และไก่พื้นเมือง จำนวน 200 ตัว และไก่กระดูกดำ ซึ่งได้รับพระราชทานพ่อแม่พันธุ์ 25 ตัว เพื่อการขยายพันธุ์ ปัจจุบันมีไก่กระดูกดำ รวม 105 ตัวนอกจากนี้ กรมการสัตว์ทหารบก ได้ร่วมดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ในการเพาะเลี้ยงหมูป่า ปัจจุบันมีจำนวน 14 ตัว เป็นเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 12 ตัว และเพาะเลี้ยงแพะพระราชทาน พันธุ์แบล็คเบงกอล ซึ่งได้รับพระราชทานพ่อแม่พันธุ์แพะ จำนวน 20 ตัว จากโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเชียงราย ในรอบปีที่ผ่านมา มีลูกแพะเกิดใหม่ 19 ตัว โดยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ 12 รายจากผลสำเร็จของการดำเนินงาน ที่ขยายผลสู่ชุมชนตามโครงการ"ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" ซึ่งพลทหารปลดประจำการ และกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ ได้นำองค์ความรู้ไปต่อยอดในพื้นที่ของตนเอง จำนวน 20 นาย ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ไปปลูกเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชนนอกจากนี้ยังขยายผลสู่ประชาชนรอบค่าย ตลอดจนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 ตำบลจันทึก รวม 4 โรงเรียน ที่จัดทำโครงการโรงเรียนนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ได้รับการสนับสนุนจากทหารพันธุ์ดี ให้ความรู้แก่นักเรียน จัดทำแปลงเกษตร ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะ มีความรับผิดชอบ สามารถนำผลผลิตไปประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และยังส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้าน มาให้ความรู้แปรรูปผลผลิตต่างๆ อาทิ สบู่มะนาว แหนมเห็ด ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการฯ ได้รับสนับสนุนจากกรมชลประทาน ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำจากลำตะคองขึ้นสู่บ่อพักน้ำ พร้อมระบบท่อส่งน้ำ เพื่อใช้ในพื้นที่ประมาณ 120 ไร่ และรองรับพื้นที่การเกษตรในอนาคตได้อีก 180 ไร่โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสชื่นชม ที่สามารถปฏิบัติงานได้ดี เกิดประโยชน์ เกิดการต่อยอด ซึ่งมีคุณค่ามากในการนี้ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายปุ๋ยหมักจากมูลล่อ ซึ่งกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก เป็นผู้ผลิตตามพระราชดำริ ที่ทรงมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการฝึกสุนัขทหาร ของศูนย์การสุนัขทหาร และกองพันสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ที่แสดงถึงความแตกต่างของสุนัขแต่ละสายพันธุ์ ที่นำมาใช้ทางการทหาร ประกอบด้วย พันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด พันธุ์มาลินอยส์ ที่เหมาะกับงานทางยุทธวิธี การรักษาความปลอดภัย และพันธุ์ลาบราดอร์ ที่เหมาะกับการดมกลิ่น หาวัตถุต้องสงสัย จะเริ่มฝึกตั้งแต่อายุ 2-3 เดือน ในระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน ปัจจุบันมีสุนัขอยู่ในความดูแลประมาณ 400 ตัวทั้งนี้ โครงการทหารพันธุ์ดี เป็นโครงการตามพระราชดำริ ที่ฝึกให้กำลังพลมีความรู้ และประสบการณ์ในการปลูกผักปลอดภัย สามารถนำไปขยายผลสู่บ้านเกิด ทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก และพันธุ์สัตว์ เพื่อสำรองไว้พระราชทานแก่ราษฎร และในยามที่บ้านเมืองประสบภาวะวิกฤต นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานความมั่นคงทางอาหารแก่พสกนิกร และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่งคงของประเทศชาติ

Related News