พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเยี่ยม รร.ตชด. ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน

โดย kodchaporn_j

10 ม.ค. 2565

97 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน


เวลา 12.20 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี 2510 สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33


ปัจจุบันมีนักเรียนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 77 คน นักเรียนส่วนใหญ่ เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ ผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง จึงมีการสอนเสริมหลังเลิกเรียน และให้นักเรียนฝึกทำแบบทดสอบ เพื่อทบทวนบทเรียน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามปกติ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีการติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ที่ผ่านมาโรงเรียนได้พัฒนาทักษะให้กับนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ได้นำก้อนหิน ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัว มาให้นักเรียนใช้ในการแบ่งจำนวนตัวเลข เป็นการช่วยฝึกและพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดเลข ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังพัฒนาทักษะนักเรียนระดับอนุบาล ผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยฝึกเด็กให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ และช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก , ด้านการฝึกทักษะอาชีพ มีครูและปราชญ์ชาวบ้านสอนทำกระเป๋ามูเซอ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง


โดยจะนำไปจำหน่ายในชุมชน และในงานประเพณีกินวอ หรือปีใหม่ของชาวไทยภูเขา เผ่าลาหู่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียน อีกทั้งสำนักงานเกษตรอำเภอปางมะผ้า เข้ามาให้ความรู้ด้านการปลูกพืชปลอดภัย การถนอมอาหาร และแปรรูปผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ


อาทิ กล้วยตาก, ข้าวต้มกล้วย และข้าวเกรียบกล้วย และมีปราชญ์ชาวบ้าน มาสอนแปรรูปผักกาดดองทรงเครื่อง นำไปจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โรงเรียนมีผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน และยังเป็นศูนย์บริการความรู้ ด้านการเกษตร ซึ่งได้ต่อยอดขยายผลสู่ชุมชนด้วย ปัจจุบันมีสมาชิก 20 ครัวเรือน