พระราชสำนัก

วันพืชมงคล ๒๕๖๖ พระโคเสี่ยงทายกินหญ้า-เหล้า น้ำท่าบริบูรณ์พอสมควร เศรษฐกิจรุ่งเรือง

โดย nattachat_c

18 พ.ค. 2566

22 views

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘ นาฬิกา ๓๓ นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๖๖


โอกาสนี้ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา ได้ยาตราขบวน พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงิน ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ มีราชบัณฑิต และพราหมณ์ นำผ่านพลับพลาพระที่นั่งพระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคม ณ พลับพลาพระที่นั่ง แล้วไปยังลานแรกนา


จากนั้น พระยาแรกนา เจิมพระโค 'พอ' และพระโค 'เพียง' และคันไถ ก่อนจะเริ่มการไถดะไปโดยรี 3 รอบ โดยขวาง 3 รอบ และหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว โหรหลวงลั่นฆ้องชัย แล้วไถกลบอีก 3 รอบ


พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งเป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนา


ประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งกระทำในวันแรก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหาร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทย


และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ โดยประกอบพระราชพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกร ให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก


เมื่อประกอบพิธีแรกนาเสร็จ พราหมณ์นำอาหาร 7 สิ่งตั้งเลี้ยงพระโค สำหรับใช้เสี่ยงทาย ประกอบด้วย ข้าวเปลือก , ข้าวโพด , ถั่วเขียว , งา , เหล้า , น้ำ และหญ้า


โดยปีนี้ ผลการเสี่ยงทายพระยาแรกนา ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกาย ได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี


ส่วนของกินตั้งเลี้ยงพระโค ปีนี้พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี และกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง


จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน เกษตรกรและบุคคลดีเด่น ทางการเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2565 และเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566 โดยเป็นเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 16 ราย , สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 12 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 3 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จำนวน 2 สาขา หลังจากเสด็จพระราชดำเนินกลับ ประชาชนจำนวนมาก ต่างเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นำมาประกอบพิธี เพื่อนำไปเป็นสิริมงคลในการเพาะปลูก

-------------