พระราชสำนัก

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ราชทินนาม ‘วชิร-วชิรา’ สถาปนาสมณศักดิ์พระสงฆ์ 65 รูป

โดย petchpawee_k

17 พ.ย. 2565

1.2K views

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระราชาคณะ จำนวน 2 รูป และรองสมเด็จพระราชาคณะ จำนวน 4 รูป เลื่อนตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ จำนวน 59 รูป รวมทั้งสิ้น 65 รูป ประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะ 2 รูป

-พระพรหมจริยาจารย์ วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง เป็น “สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์”

-พระพรหมวิสุทธาจารย์ วัดเครือวัลย์ เป็น “สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี”


รองสมเด็จพระราชาคณะ 4 รูป ประกอบด้วย

-พระธรรมกิตติมุนี วัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี เป็น “พระพรหมวัชรจริยาจารย์”

-พระธรรมวรนายก วัดพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี เป็น “พระพรหมวชิรนายก”

-พระธรรมวราลังการ วัดเพชรวราราม จ.เพชรบูรณ์ เป็น “พระพรหมวชิราลังการ”

-พระธรรมปริยัติโมลี วัดบพิตรพิมุข เป็น “พระพรหมวชิรานุวัตร”


ชั้นธรรม 7 รูป ประกอบด้วย

-พระเทพวินยาภรณ์ วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช เป็น “พระธรรมวชิรากร”

-พระเทพคุณาภรณ์ วัดเทวราช กุญชร เป็น “พระธรรมวชิราภรณ์”

-พระเทพกิตติเวที วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็น “พระธรรมวชิราธิบดี”

-พระเทพปัญญามุนี วัดอาวุธวิกสิตาราม เป็น “พระธรรมวชิรสุธี”

-พระเทพสิทธิมุนี วัดดุสิดาราม เป็น “พระธรรมวชิรเวที”

-พระเทพวิสุทธิโมลี วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็น “พระธรรมวัชรวิสุทธิ์”

-พระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง จ.นครปฐม เป็น “พระธรรมวชิรานุวัตร”


นอกจากนี้ยังมีชั้นเทพ 8 รูป  , ชั้นราช 14 รูป และชั้นสามัญ 30 รูป รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/HdEYpDBhnIw