ศธ.360 องศา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

สังคม

ศธ.360 องศา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

โดย passamon_a

4 ธ.ค. 2564

97 views

การปฏิบัติราชการด้านการศึกษาในระดับจังหวัด มีหลายหน่วยงานทำหน้าที่ประสานแต่ละภาคส่วน ให้ดำเนินงาน ส่งเสริมงานวิชาการ กิจกรรม การจัดการเกี่ยวกับการศึกษาในจังหวัดนั้น ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 'สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด' เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย


ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. ขณะเดียวกัน ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างองค์กรต่าง ๆ ภายในจังหวัด เพื่อนำเรื่องเสนอต่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการ


นางธรรมพร แข็งกสิการ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า "ส่วนที่หนึ่ง ทำหน้าที่เป็นเลขาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งหน้าที่นี้จะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย ที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้ ส่วนที่สอง คือทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ในการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานด้านวิชาการ อีกส่วนหนึ่งก็คือ ทำหน้าที่ในเรื่องของการประสานการทำงานกับหน่วยงาน หน่วยราชการในจังหวัด ทั้งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดกระทรวงอื่น"


ขณะที่ เขตพื้นที่การศึกษา ดูแลการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย จนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 บังคับบัญชาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่


แม้ทั้ง 2 หน่วยงานจะมีขอบเขตหน้าที่ต่างกัน แต่ทำงานเชื่อมโยงเพื่อร่วมบริหารงานในเชิงบูรณาการ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลสูงสุด โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19


นางธรรมพร แข็งกสิการ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี กล่าวอีกว่า หน้าที่ของพวกเราในตอนนี้ ที่ศึกษาธิการจังหวัดทุกคนเร่งทำ ก็คือเรื่องของการทำให้ครู นักเรียน ได้รับวัคซีนมากที่สุด กำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้มงวด เมื่อครูปลอดภัย เด็กปลอดภัย เปิดสถานศึกษาอย่างปลอดภัย เราสามารถเปิดโรงเรียนได้ ก็จะทำให้เราสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้


ผลจากการประสานงานอย่างรวดเร็วและเข้มแข็งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดมีผลอย่างเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่างอาทิเช่น ยอดการฉีดวัคซีนของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนนทบุรี มากถึง 95 เปอร์เซ็นต์


คุณอาจสนใจ