ศธ.360 องศา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ยกระดับการศึกษาไทยรับปี 2565

สังคม

ศธ.360 องศา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ยกระดับการศึกษาไทยรับปี 2565

โดย thichaphat_d

20 พ.ย. 2564

185 views

กระทรวงศึกษาธิการพร้อมเดินหน้ายกระดับการศึกษาไทย รับปี 2565 โดยมีหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ทำความรู้จักและเข้าใจบทบาทหน้าที่การช่วยเหลือประชาชน ด้านการศึกษาของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้มากขึ้น เริ่มจาก สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล


เพื่อเชื่อมการทำงานของทุกหน่วยงานในสังกัด และการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่วางไว้ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการทุกคน ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาในแต่ละปี


สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุน การตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่


นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผอ.สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. กล่าวว่า “ตั้งแต่มีการปฏิรูปการศึกษาปี 46 กระทรวงศึกษาธิการเรามีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง ตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่จะบอกว่า เรามีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากกระทรวงอื่น ก็คือมีทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวง และมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงประกบไว้ด้วย”


ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจดูแล ติดตาม ประเมิน ให้การศึกษาของชาติเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชน


การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา แบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 การทำงานจะต้องมีความครอบคลุมทุกมิติ ผู้ตรวจราชการได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ เน้นแนวทางการดำเนินงาน “ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด”


ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ไปดูแลทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เน้นการตรวจแบบกัลยาณมิตร ก็คือไปให้ขวัญกำลังใจ ไปรับทราบปัญหาของสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ ว่ามีความเดือดร้อนอะไร


ท่านผู้ตรวจราชการก็เอาเรื่องเหล่านี้มาเข้าที่ประชุม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการและท่านรัฐมนตรีนำไปวินิจฉัยพิจารณา แล้วสั่งการลงไปเพื่อแก้ปัญหา” นายทวีสิทธิ์ กล่าว


ปัจจุบัน สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล มีกำหนดการประชุมรายงานผลการตรวจ และติดตามประเมินผลทุก 3 เดือน และสรุปรอบ 1 ปี -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตามวิสัยทัศน์ “เป็นกลไกหลักขับเคลื่อนการตรวจ ติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ”


คุณผู้ชมสามารถติดตามสาระดี ๆ จาก ศธ.360 องศา ได้ทางแฟนเพจ Facebook / Youtube Channel / CH3ThailandNews / และ www.ch3plus.com

คุณอาจสนใจ