มูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กับ ม.เกษตรฯ

พระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กับ ม.เกษตรฯ

โดย panwilai_c

19 พ.ย. 2564

27 views

มูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ


วันนี้ ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุมัติให้ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนิน "โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ" เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีทางธรรมชาติ ตามแนวทางพระราชดำริ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน


เป็นการต่อยอดการขยายผลงานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา ,สำนักงานกปร. ,คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมชลประทาน ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2533 โดยมีงานวิจัยรวม 447 เรื่อง