ศธ.360 องศา ศธ.ชูนโยบาย 'Quick Win' ขับเคลื่อนการศึกษา

สังคม

ศธ.360 องศา ศธ.ชูนโยบาย 'Quick Win' ขับเคลื่อนการศึกษา

โดย passamon_a

16 ต.ค. 2564

266 views

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายมอบหมายให้ กศน. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนทั่วไป ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชนตลอดทุกช่วงวัย รวมถึงส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพแบบ re-skill และ up-skill


การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับคนทุกช่วงวัย เป็นหนึ่งเรื่องหลักของทางกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการผลักดันสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืน


ตามที่ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการจัดการศึกษาและภารกิจเร่งด่วน หรือ Quick Win เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาที่เน้นทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และมอบหมายให้ สำนักงาน กศน. ดำเนินการส่งเสริมจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ re-skill และ up-skill ประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19


"ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในเรื่อง Quick Win และก็ประกอบกับนโยบายของดิฉันที่ทำกันอยู่ เราก็ไปด้วยกันเลย แล้วก็กระจายไปจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน เราต้องเตรียมความพร้อมในระหว่างที่ประชาชนผ่านพ้นโควิดแล้ว เราคิดอยู่ 2 ส่วน จะประกอบอาชีพอะไร เราต้องให้ทุกพื้นที่ไปทำการสำรวจ สอบถามประชาชน ที่ไหนที่สามารถจะลงพื้นที่ Onsite ได้ทำ ตรงไหนทำไม่ได้เราก็ใช้สื่อเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ด้วยครูเรามีความชำนาญ" กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว


ครูโอ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่จังหวัดภาคใต้เยี่ยมชมงาน "กศน.สร้างสุข" เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า กศน.พรีเมี่ยม แบรนด์ ONIE ที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ชาว กศน. ใช้พื้นที่จัดงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังมีการเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสำนักงาน กศน. ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายสินค้า ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาต่อยอด ยกระดับการจำหน่ายสินค้าให้มากยิ่งขึ้น


นอกจากนั้น สำนักงาน กศน. มีความพยายามส่งเสริมเยาวชนและผู้คนได้เข้าถึงการศึกษา ในรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยการเปิดศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ เปิดโอกาสทางการศึกษาในทุกพื้นที่ ครอบคลุมทั่วประเทศ


กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต กศน. จึงเป็นส่วนสำคัญในการจัดการศึกษา เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ขาดโอกาส และผู้พลาดโอกาส ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้สูงอายุ เข้าถึงการเรียนรู้ทุกมิติ ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตอบโจทย์ตามนโยบายหนึ่งในวาระเร่งด่วนที่ทางกระทรวงศึกษาธิการพยายามผลักดันให้สำเร็จภายในปีนี้


คุณอาจสนใจ